Faxe by

Gebyr til affaldsordning stiger – det samme gør krav om mere affald til genanvendelse

Vi bruger flere naturressourcer, end vores klode kan holde til. Det ville kræve ca. fire  jordkloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark. Derfor er det en bunden opgave at  lægge ‘brug og smid væk-kulturen’ bag os, reducere mængderne af affald og bruge vores  naturressourcer mere ansvarligt. Vi skal genanvende mest muligt affald, så vi udnytter  ressourcerne bedst. Men det koster at genanvende affaldet.  

Prisen for at hente og behandle dit affald stiger derfor i 2021 mere end normalt.  

Kravet om sortering er ens i hele Danmark, og vi følger den statslige ressourcestrategi, hvor vi  skal genanvende mest muligt af husholdningsaffaldet. 

Mere affald til genanvendelse  

Udrulningen af den nye affaldsordning har givet et underskud i 2019 og forventes også at give  underskud i 2020. Det skyldes primært, at behandlingsomkostningerne til metal, glas og hård  plast er steget langt mere end forventet. Tilsvarende er indtægterne på papir og pap er faldet.  Underskuddet skal hentes ind i de næste år, hvilket betyder, at gebyrerne samlet set stiger.  

Med indførelsen af den nye affaldsordning, indsamler Faxe Forsyning mad- og restaffald,  metal, glas, hård plast, papir og småt pap hjemme hos borgerne. Derudover kan man aflevere  småt elektronik og batterier på låget af genbrugsbeholderen.  

Tidligere blev meget, af det affald vi nu sorterer fra til genanvendelse, brændt. Men nu  sorterer vi affaldet, så vigtige ressourcer kan genanvendes. Det betyder at omkostninger til  behandling stiger. 

Hvad betyder stigningen?  

Det samlede gebyr for en en-familiebolig med en 240 l beholder til mad- og restaffald og  beholder til genbrug vil i 2021 stige 360 kr. om året i forhold til prisen i 2020. Prisen dækker  tømning og håndtering af affaldet, genanvendelse og administration.  

I 2021 bliver prisen 3.070 kr. inkl. moms, hvis du har en standardløsning. Fordelt således: 

  • Et årligt gebyr på 1.135 kr. for en mad- og restaffaldsbeholder på 240 l med tømning hver 14.  dag (prisen afhænger af den mad- og restaffaldsbeholder du har) 
  • Et fast, årligt gebyr til genbrugsordning på 685 kr. (dækker bl.a. metal, glas, hård plast, papir  og småt pap – uanset antal og størrelse på beholderen til genbrug) 
  • Et fast årligt gebyr på 1.250 kr. for at benytte genbrugspladserne. 

I 2020 betalte du 2.710,00 kr. inkl. moms for den samme løsning fordelt på: • årligt gebyr på 1.111,25 kr. (for en beholder på 240 l til mad- og restaffald)  • et fast, årligt gebyr til genbrugsordning på 383,75 kr. 

  • et fast årligt gebyr for at benytte genbrugspladserne på 1.215,00 kr.  

Stigningen fra 2020 til 2021 er altså i alt 360 kr. inkl. moms for en standardløsning – en  stigning på godt 13 procent. 

Hvad skal jeg betale, hvis jeg har en anden løsning end vist? 

Din pris varierer alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. På Faxe Forsynings  hjemmeside kan du finde de gældende priser for netop din løsning www.faxeforsyning.dk  

Borgerne i Faxe Kommune er gode til at sortere  

I Faxe Kommune går det rigtigt godt med sorteringen af affaldet. Faktisk har vi allerede nået  målet for 2022 som er, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes. Mere affald til  genanvendelse i vores affaldssystem betyder, at økonomien bliver langt mere uforudsigelig.  En stor del af udgifterne går til behandlingsomkostninger, og det er langt nemmere at  forudsige, hvad udgiften bliver til forbrænding end til sortering og genanvendelse af glas,  metal, hård plast, pap og papir – fordi priser på markedet for genanvendelige materialer er  bestemt udbud og efterspørgsel. 

Direktør for Faxe Forsyning, Marianne Almindsø Andersen siger: ”Jeg er meget stolt af vores  kunder, og hvor gode de er til at sortere. Det viser en meget stor velvilje og forståelse for  hvorfor det er så vigtigt. Vi ved, at affaldssortering virker og vi ved, at det nytter. Vi gør det for  børnebørnenes skyld. Og det varmer mit grønne hjerte. Så måske får vi ikke en hvid jul i år,  men den er i hvert fald grøn.” 

I disse år, hvor alle kommuner er gået i gang med at sortere, betyder det samtidig, at der er  kommet langt flere materialer til genanvendelse. Så bliver markedet mættet, og prisen på  materialerne falder og behandlingsprisen stiger. AffaldPlus har ansvaret for at afsætte  materialerne til genanvendelse, og arbejder hele tiden på at indgå aftaler, så affaldet kan  afsættes til højeste pris. 

Et budget i balance  

Et underskud i et år vil blive opkrævet over de næste 3 år. Det betyder, at vi får et budget i  balance og på den måde får et bedre udgangspunkt, når vi efter al forventning begynder at  indsamle endnu mere sorteret affald de kommende år. 

Det lange perspektiv  

I fremtiden skal vi nemlig sortere endnu mere affald, for at sikre ressourcerne i affaldet. Vi  skal genanvende mere og brænde mindre. Det er regeringens plan at strømline  affaldssorteringen hos borgerne, så der sorteres de samme typer affald ved alle husstande i  Danmark. Sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og bruge de samme  affaldspiktogrammer. Der vil være mulighed for, at affaldet kan sorteres kombineret i  beholdere med flere rum.  

”Regeringen har udarbejdet en national affaldsplan, som netop nu er sendt i høring. Når  planen træder i kraft, kan vi begynde, i samarbejde med Faxe Kommune, at planlægge de  affaldsordninger der skal være i Faxe Kommune. 

Vi skal huske på, hvorfor det er så vigtigt med sortering. Vi skal have mere miljø for pengene  og reducere udledningen af CO2. Vi skal passe på klodens vigtige ressourcer. Det er for vores  børnebørns skyld, så der også er en klode til dem,” afslutter Marianne Almindsø Andersen.  

Faktaboks  

Affaldsområdet er et ”hvile-i-sig-selv”. Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter “hvile-i sig-selv”-princippet. Det betyder, at hver ordning har sin egen mellemregning. Udgifterne til  ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme. ”Hvile-i-sig-selv”- princippet indebærer, at gebyret for betaling for håndtering af affald, ikke må være hverken  større eller mindre end omkostninger ved at gennemføre håndteringen – over en kortere  årrække. Betalingen for affaldshåndtering skal således afspejle dennes kostpris. 

Kilde:  Faxe Forsyning.

Kommentarer